Contacta con nós

OFICINA TÉCNICA DA ALIANZA GALEGA POLO CLIMA
Podes facelo no seguinte formulario ou no correo electrónico:
alianzagalegapoloclima [at] xunta.gal (alianzagalegapoloclima[at]xunta[dot]gal) 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático
Finalidade do tratamento Responder ás dúbidas e suxestións recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, retificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
CAPTCHA